Strona główna
Akcja społeczna na rzecz  Kolei Dużych Prędkości w PolsceKOSZTY ZEWNĘTRZNE

Coraz większą rolę odgrywają także koszty zewnętrzne generowane przez transport. Kosztami zewnętrznymi transportu określamy wszelkie koszty zużycia środków służących do wytworzenia usługi transportowej, które nie są ponoszone przez kupującego i wytwórcę usługi, ale przez podmiot trzeci, czyli ogół społeczeństwa.
 
Do kosztów zewnętrznych wliczane są koszty związane z negatywnymi dla środowiska naturalnego i życia człowieka skutkami działalności transportu: zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, emisja hałasu, wypadki transportowe (w tym leczenie rannych, rehabilitacja, skutki społeczne inwalidztwa i śmierci, przy czym tylko część tych kosztów jest  pokryta przez system ubezpieczeń i odszkodowań) oraz koszty związane z zajętością terenu. 
 
Według szacunków za 84% kosztów zewnętrznych w transporcie odpowiada transport drogowy, kolejowy zaś – jedynie za 2%. W Polsce koszty samych wypadków drogowych są szacowane na około 20 mld złotych.